Атестація

1.Нове Положення про атестацію: чи керується інтересами  педагогічних працівників.
2.Вимоги для присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.
3.Повноваження атестаційних комісій: що зміниться.  Атестація в умовах надзвичайних ситуацій.
4.Дії керівництва ЗЗСО щодо атестації  педагогічних  працівників.
5.Особливості проведення атестації та оскарження рішень атестаційних комісій.

Положення про атестацію
Було / стало

Типове положення про атестацію  педагогічних працівників

    Визначає порядок атестації  керівників, їх заступників інших  педагогічних працівників  дошкільних, загальноосвітніх,  позашкільних, професійно-  технічних, вищих навчальних  закладів I-II рівнів акредитації ,  навчально-методичних (науково-  методичних) установ і закладів  післядипломної освіти, спеціальних  установ для дітей, а також  педагогічних працівників закладів  охорони здоров’я, культури,  соціального захисту, інших закладів  та установ у штаті яких є педагогічні  працівники.
 

Положення про атестацію  педагогічних працівників

   Поширюється на педагогічних працівників,  які здійснюють педагогічну діяльність та  посади яких віднесено до педагогічних,  згідно з Переліком посад педагогічних та  науково-педагогічних працівників,  затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 (зі змінами).
    Це Положення не поширюється на педагогічних працівників закладів освіти,  установ, які атестуються відповідно до  вимог Закону України «Про професійний  розвиток працівників», а також  педагогічних працівників закладів  спеціалізованої освіти, які забезпечують  здобуття фахових компетентностей  спеціалізованої освіти (крім наукових  ліцеїв).

Атестація
Було / стало

Типове положення про атестацію  педагогічних працівників

     За результатами атестації:
 • присвоюється (не присвоюється)  кваліфікаційна категорія або відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії;
 • присвоюється (не присвоюється) педагогічне звання або відповідає  (не відповідає) раніше присвоєному  педагогічному званню (у разі  наявності).
    Педагогічним працівникам, які не мають  повної вищої освіти, а також керівникам  гуртків, секцій, студій, інших форм  гурткової роботи, працівникам, які  працюють на посадах:
 • майстра  виробничого навчання;
 • культорганізатора;
 • акомпаніатора;
 • екскурсовода;
 • інструктора з  туризму;
 • помічника директора з режиму,  старшого чергового з режиму, чергового з  режиму у загальноосвітніх школах та  професійних училищах соціальної  реабілітації;
 • асистента вчителя-  реабілітолога;
 • консультанта психолого-медико-педагогічної консультації
  встановлюється тарифний розряд.

Положення про атестацію  педагогічних працівників

   За результатами атестації:
 • присвоюється (не присвоюється) кваліфікаційна категорія
   або
 • підтверджується (не підтверджуєтьсяраніше присвоєна кваліфікаційна  категорія;
 • присвоюється (не присвоюєтьсяпедагогічне звання,
 • підтверджується  (не підтверджується) раніше  присвоєне педагогічне звання (у разі  наявності).

Атестація (чергова та позачергова)
Було / стало

Чергова (було)

     Не рідше одного разу на 5 років.
   Особи, прийняті на посади  педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних  закладів, атестуються не раніше      як після двох років роботи на займаній посаді.
   Позачергова атестація може  проводитися не раніш як через два  роки після присвоєння  попередньої.
   Умовою чергової атестації  педагогічних працівників є  обов’язкове проходження не рідше  одного разу на п’ять років  підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання,  програм і навчальних закладів.
  Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після  закінчення вищого навчального  закладу.

Чергова (стало)

  Не рідше одного разу на 5 років
    Атестація проводиться не раніше ніж  через рік після призначення  педагогічного працівника на посаду.
  Міжатестаційний період (проміжок часу  між проходженням педагогічним працівником попередньої та наступної атестації) не може бути меншим          ніж  три роки, крім випадків проведення  позачергової атестації за ініціативи  педагогічного працівника.
   Підвищення кваліфікації педагогічних  працівників проводиться в  міжатестаційний період відповідно до  законодавства і є необхідною умовою  атестації. Загальний обсяг (загальна  тривалість) підвищення кваліфікації  визначається сумарно за останніроків перед атестацією та незалежно  від суб’єкта підвищення кваліфікації,  виду, форми чи напряму, за якими  педагогічний працівник пройшов  підвищення кваліфікації
(не менше 150 годин на 5 років для педагогів ЗЗСО)

Позачергова  (було)

    За  поданням керівника, педагогічної  ради навчального закладу чи  відповідного органу управління  освітою з метою присвоєння  працівнику кваліфікаційної категорії,  педагогічного звання та  у разі зниження ним рівня  професійної діяльності.
    За  заявою працівника позачергова атестація проводиться з метою  підвищення кваліфікаційної категорії  (тарифного розряду)

Позачергова (стало)

    За  ініціативою керівника закладу освіти  позачергова атестація педагогічного працівника проводиться у разі  зниження якості педагогічної діяльності працівником.
  За  ініціативою керівника відповідного органу управління у сфері освіти у разі виявлення за результатами  інституційного аудиту низької якості освітньої  діяльності проводиться позачергова атестація керівника ЗЗСО.
    За  ініціативою педагогічного працівника, освітній  рівень, стаж роботи на посадах педагогічних  працівників якого відповідає вимогам, позачергова  атестація може проводиться та/або за  однією з таких умов: 1) визнання переможцем  лауреатом фінальних етапів всеукраїнських,  міжнародних фахових конкурсів; 2) наявності  освітньо-наукового/освітньо-творчого,  наукового ступеня; 3) успішного проходження  сертифікації.
     Педагогічним працівникам, які до набрання чинності цим наказом успішно пройшли сертифікацію і мають чинні сертифікати проходження  сертифікації зараховується як проходження  чергової (позачергової) (один раз протягом дії серти фік ату) атестації із присвоєнням/збереженням кваліфікаційної категорії, педагогічного звання

УМОВИ ПРИСВОЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ

ПРИСВОЄННЯ (ПІДТВЕРДЖЕННЯ) ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВАНЬ

Було

     За результатами атестації педагогічним  працівникам, які досягли високих показників у  роботі, присвоюються педагогічні звання:
     Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь»  можуть присвоюватися педагогічним  працівникам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст  першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично  використовують передовий педагогічний  досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим  педагогічним працівникам.
За поданням керівника / педагогічної ради.

Стало

  За результатами атестації педагогічні звання  присвоюються (підтверджуються) педагогічним  працівникам, які мають кваліфікаційну  категорію «спеціаліст першої  категорії»/»спеціаліст вищої категорії» та які  зокрема:
-упроваджують і поширюють методики  компетентнісного навчання та нові освітні  технології, надають професійну підтримку та  допомогу педагогічним працівникам  (здійснюють супервізію);
-беруть участь у процедурах і заходах,  пов’язаних із забезпеченням якості освіти та
впровадженням інновацій, педагогічних  новацій і технологій у системі освіти;
-були визнані переможцями, лауреатами всеукраїнських, міжнародних фахових конкурсів;
-підготували переможців всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, тощо.

УСПІШНА СЕРТИФІКАЦІЯ

   Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації  педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому  відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання 
   Присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії та/або педагогічного  звання проводиться без урахування тривалості міжатестаційного періоду,  без дотримання умов підвищення кваліфікації, освітнього рівня, стажу  та без проведення будь-яких заходів, пов’язаних із вивченням і  оцінюванням його діяльності та професійних компетентностей.
   Зарахування сертифікації здійснюється один раз протягом строку дії  сертифіката педагогічного працівника під час його чергової або позачергової  атестації, що проводиться за ініціативи педагогічного працівника.

ПОЛОЖЕННЯМ ВИЗНАЧЕНО ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІВ:

ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ АТЕСТАЦІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ

СТВОРЕННЯ, СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

СТВОРЕННЯ, СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ (БУЛО /СТАЛО)

Було

     Атестаційні комісії I рівня створюються у дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних,  вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації навчально-  методичних (науково-методичних) установах…, у штаті яких є  педагогічні працівники.
   Атестаційні комісії II рівня створюються у відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі  державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів  виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких  перебувають навчальні та інші заклади.
  Призначаються голова, заступник голови та секретар. Можуть входити представники наукових та інших установ, організацій об’єднань громадян (за згодою).

Атестаційні комісії I рівня мають  право:
– атестувати педагогічних працівників на відповідність  займаній посаді;
– присвоювати кваліфікаційні  категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям);
– порушувати клопотання перед  атестаційними комісіями II, III рівнів  та про присвоєння педагогічних  звань (про відповідність раніше  присвоєним педагогічним званням)

Атестаційні комісії II рівня мають право:
-Атестувати на відповідність займаній посаді  керівних кадрів навчальних та інших  закладів, присвоювати кваліфікаційні  категорії, педагогічні звання педагогічним  працівникам навчальних закладів і установ  у яких не створено атестаційні комісії; 
-присвоювати кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії», присвоювати  педагогічні звання за клопотанням  атестаційних комісій I рівня;
-порушувати клопотання перед  атестаційними комісіями III рівня;
-розглядати апеляції на рішення  атестаційних комісій I рівня.

Стало

   Атестаційні комісії I рівня створюються в  закладах освіти, відокремлених структурних  підрозділах, у яких працює більше 15  педагогічних працівників.
   Атестаційні комісії II рівня створюються в  органах управління у сфері освіти сільських,  селищних, міських рад, закладах професійної  (професійно-технічної) освіти, фахової  передвищої та вищої освіти, які мають  відокремлені структурні підрозділи.
   Призначаються голова та секретар атестаційної комісії.
 Залучаються представники первинних або  територіальних профспілкових організацій (до 2  осіб за згодою).
Створюються атестаційні  комісії щорічно не пізніше 20 вересня

Атестаційна комісія I рівня
-розглядає  документи, подані педагогічними  працівниками (крім керівників) закладу  освіти, відокремленого структурного  підрозділу, встановлює їх відповідність  вимогам законодавства та вживає  заходів щодо перевірки їх достовірності  (за потреби).
-приймає  рішення про:
 • відповідність (невідповідність) педагогічних працівників закладу освіти, структурного підрозділу  займаним посадам;
 • присвоєння (підтвердження)  кваліфікаційних категорій і педагогічних звань або про відмову в  такому присвоєнні (підтвердженні).

Атестаційна комісія II рівня:
атестує  педагогічних працівників закладів освіти, у  яких працює менше 15 педагогічних  працівників;
приймає  рішення про:
-відповідність  (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам;
-присвоєння  (підтвердження) кваліфікаційних категорій і  педагогічних звань або про відмову в  такому присвоєнні (підтвердженні); 
-відповідність (невідповідність) керівників  займаним посадам;
-присвоєння  (підтвердження) кваліфікаційних категорій і  педагогічних звань або про відмову в  такому присвоєнні (підтвердженні)  керівникам, які викладають навчальні  предмети (інтегровані курси).
-розглядає апеляції на рішення  атестаційних комісій I рівня.
   До роботи атестаційної комісії не може бути залучена особа, яка відповідно  до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою  педагогічного працівника, який атестується, або є особою, яка може мати  конфлікт інтересів.
   Головою атестаційної комісії I рівня є керівник (заступник керівника) закладу  освіти, структурного підрозділу. У випадку відсутності голови атестаційної  комісії  атестаційна комісія має обрати головуючим іншого члена  атестаційної комісії, крім її секретаря.
   Керівник (заступник керівника) закладу освіти, відокремленого структурного  підрозділу, органу управління у сфері освіти не можуть головувати на засіданні  атестаційної комісії у разі проходження ними атестації відповідно до цього  Положення.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

   Список працівників, що атестується (чергова + позачергова), строки атестаціїграфік засідань атестаційної комісії, а також строки і адресу електронної  пошти для надання документів оприлюднюється на вебсайті закладу не пізніше  п’яти робочих днів з дня прийняття рішення відповідною атестаційною комісією.  Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації педагогічний  працівник, який атестується, може подати до атестаційної комісії документи, що,  на його думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні  досягнення.
   Електронний варіант документів (формат пдф, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними  працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про  отримання. Документи, подані до атестаційної комісії, реєструються секретарем  атестаційної комісії.
  Для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника атестаційна комісія може прийняти рішення про вивчення  практичного досвіду його роботи.

Було

   Атестація педагогічних працівників  здійснюється атестаційними комісіями  у такі строки:
I рівня – до 1 квітня, 
II рівня – до 10 квітня,
III рівня – до 25 квітня.
   Атестація педагогічного працівника,  який підлягає черговій атестації, може  бути перенесена на один рік у випадку  тривалої тимчасової непрацездатності  або при переході працівника у рік  проведення чергової атестації на  роботу до іншого навчального закладу  та з інших поважних причин.
  Засідання атестаційної комісії  проводиться у присутності  працівника, який атестується. Під  час засідання атестаційної комісії  педагогічний працівник має право  давати усні та письмові пояснення,  подавати додаткові матеріали щодо  своєї професійної діяльності

Стало

   Рішення про результати атестації  педагогічних працівників приймаються  атестаційними комісіями:
І рівня – не пізніше 1 квітня;
ІІ-III рівня – не пізніше 25 квітня.
   У разі тимчасової непрацездатності  педагогічного працівника, який  атестується, або настання інших обставин,  що не залежать від його волі та  перешкоджають проходженню ним  атестації, проведення атестації або  окремих засідань атестаційної комісії має  бути перенесено за рішенням відповідної  атестаційної комісії до припинення таких  обставин, але не більше ніж на один рік.
  Атестаційна комісія може запросити  педагогічного працівника на своє  засідання у разі виникнення до нього  питань.
  Педагогічний працівник може бути  присутнім на засіданні атестаційної  комісії під час розгляду питань, що  стосуються його атестації, в тому числі в  режимі відеоконференцзв’язку. У разі  неявки педагогічного працівника,  запрошеного в установленому порядку  на засідання атестаційної комісії,  атестаційна комісія, за наявності  поважних обставин проводить  засідання за відсутності педагогічного  працівника.
   У разі незгоди педагогічного працівника з  рішеннями атестаційних комісій I чи II рівнів він  має право оскаржити таке рішення шляхом  подання апеляції до відповідної атестаційної  комісії вищого рівня упродовж семи робочих  днів з дати отримання педагогічним  працівником атестаційного листа (особисто або  на електронну адресу).
   Апеляція подається шляхом направлення апеляційної заяви. До апеляційної заяви  додаються копія атестаційного листа, копії  документів, що подавалися педагогічним  працівником до атестаційної комісії, рішення  якої оскаржується (у разі їхнього подання).
    Апеляційна заява з додатками подається у  паперовій та/або електронній формі.
   Атестаційна комісія має розглянути апеляційну  заяву та прийняти рішення протягом 15  робочих днів з дати її надходження.

   У випадку проведення одночасної (в межах  однієї процедури) атестації педагогічного  працівника з двох і більше навчальних  предметів, видається один атестаційний  лист, що має містити інформацію про  результати атестації за кожним із таких  навчальних предметів (інтегрованих  курсів, дисциплін).
   Атестаційний лист оформляється у двох примірниках, які підписують голова  (головуючий на засіданні) та секретар.  Перший примірник атестаційного листа  упродовж трьох робочих днів з дати  прийняття відповідного рішення видається  педагогічному працівнику, другий –  додається до його особової справи.
   Рішення атестаційної комісії II, III рівня про  результати атестації не пізніше ніж через  сім робочих днів з дати його прийняття  доводиться до відома керівника.

Було

   У разі прийняття атестаційною комісією  позитивного рішення керівник закладу  або органу управління освітою протягом  п’яти днів після засідання атестаційної  комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних  категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.
  Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під  підпис та подається в бухгалтерію для  нарахування заробітної плати дня  прийняття відповідного рішення  атестаційною комісією).

Стало

   Рішення атестаційної комісії є підставою для  видання (не пізніше трьох робочих днів з дня  отримання атестаційного листа, витягу з  протоколу) відповідного наказу керівником  закладу освіти, відокремленого структурного  підрозділу. Педагогічні працівники повинні бути  ознайомлені з наказом упродовж трьох робочих  днів із дати його видання під підпис. Наказ за  результатами атестації упродовж трьох робочих  днів із дня його прийняття має бути поданий до  бухгалтерії закладу освіти, де працює  педагогічний працівник, чи до централізованої  бухгалтерії, що здійснює бухгалтерський облік  відповідного закладу освіти, для нарахування  заробітної плати та проведення відповідного  перерахунку. Оплата праці з урахуванням  результатів атестації проводиться з дати  видання наказу за результатами атестації.

Атестаційний лист (завантажити)

Консультант Ірина Чіпак


Поділитись цією новиною